University of Limerick
Browse
2011_Yilmaz (3).pdf (166.99 kB)

Using game theory to improve productivity software teams: developed a software process engineering approach.(In Turkish)

Download (166.99 kB)
conference contribution
posted on 2012-01-09, 12:45 authored by Murat Yilmaz, Rory V. O'Connor
Yazılım gelis¸tirme s¨urec¸leri bilgi ve insan tabanlı aktivitelerdir. Sosyal ac¸ıdan de˘gerlendirildi˘ginde yazılım gelis¸tiren bireylerin sosyal etkiles¸imi ve is¸birli˘gine yatkınlı˘gı takım ve organizasyon ¨uretkenli˘ginin artırılmasını destekleyecek en ¨onemli unsurlar arasındadır. Bu sebeple, ¨ozellikle son zamanlarda, yazılım m¨uhendisli˘gi konusunda yapılan birc¸ok c¸alıs¸ma yazılım gelis¸tirme faaliyetlerinde insan fakt¨or¨un¨un kritik rol¨un¨u vurgulamaktadır. Ekonomi ve sosyoloji bilimlerinde aktif olarak aras¸tırılmakta olan sosyal a˘g yapısı ve buna ba˘glı olarak incelenen davranıs¸ analizi kavramları yazılım m¨uhendisli˘gi aras¸tırmalarında hen¨uz yaygın bir uygulama alanı bulamamıs¸tır. O¨ zellikle sosyal ve ekonomik karar ve kis¸ilik analizlerinde sıkc¸a kullanılan bu kavramların yazılım m¨uhendisli˘gine uygulanması yazılım firmalarının ¨uretkenli˘gini, dolayısı ile yatırım karlılıklarının artırılmasını m¨umk¨un kılacaktır. Bu makalede, ekonomi alanında birc¸ok uygulaması bulunan oyun kuramının bir alt dalı olan mekanizma tasarımı kullanılarak gelis¸tirmekte oldu˘gumuz bir s¨urec¸ m¨uhendisli˘gi yaklas¸ımı anlatılmaktadır. Bu yaklas¸ım kullanılarak, yazılım gelis¸tiren organizasyonların yapısının iyiles¸tirilmesi ve buna ba˘glı olarak ¨uretkenliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

History

Publication

Proceedings National Software Engineering Symposium;09/2011

Note

non-peer-reviewed

Other Funding information

SFI

Language

other

Usage metrics

  University of Limerick

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC