University of Limerick
Browse
OhIfearnain_2012_teanga_.pdf (7.94 MB)

An phleanáil teanga agus an beartas teanga: coincheapa agus feidhm

Download (7.94 MB)
chapter
posted on 2015-01-14, 14:16 authored by Tadhg Ó hIfearnáin
Pléitear stair na pleanála teanga mar dhisciplín acadúil agus mar ghníomh feidhmiúil sa chaibidil seo. Taispeántar go bhfuil an beartas teanga, ar paraidím measartha nua í, ag glacadh áit na pleanála teanga sa dioscúrsa léannta ach go bhfuil leanúnachas idir an dá choincheap. Mínítear go bhfuil an beartas teanga ina theoiric idirnáisiúnta a nochtadh i saol acadúil an Bhéarla ach go bhfuil sé ag teacht le cuid de na bunphrionsabail sa pholaitiocht teanga i múnlaí na hEorpa. Tá an beartas teanga bunaithe ar an taighde ar thrí ghné de shaol na teanga: an idé-eolaíocht (na rudaí a chreidtear faoi na teangacha), an cleachtas (an dóigh a mbaintear úsáid as na teangacha) agus an bhainistíocht (an tslí a ndéantar an cleachtas agus an idé-eolaiocht a stiúradh). I ndeireadh na caibidle ardaítear ceisteanna faoi aisiompú teanga agus faoi bheartas teanga an teaghlaigh.

History

Publication

An tsochtheangeolaíocht: feidhm agus tuairisc, Ó hIfearnáin, Tadhg & Ní Neachtain, Máire (eds);pp. 129-149

Publisher

Cois Life

Note

peer-reviewed

Language

English

Usage metrics

  University of Limerick

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC